Ang inihandang moodle classroom na ito sa Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Baitang ay may layuning mapatnubayan ang mga mag-aaral na linangin  ang kanilang mga kakayahan na may kasiyahan o kagalakan. Sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang aralin o gawain mabibigyan ring halaga ang pagpapaunlad nila sa kanilang pagkatao.