Ang kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ay nakatuon sa Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa. Ito ay naglalayong ipaunawa sa mga mag-aaral ang ibat’ibang konsepto patungkol sa pamilya. Matutuhan din ng mga mag-aaral ang kahalagahan, katangian at layunin ng pamilya sa pagpapaunad ng pakikipagkapwa. Ang Unang Markahan: Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa, ay naglalaman ng apat na modyul.