Ang course na ito ay magpapaliwanag at magpapalalim ng ating kaalaman sa Musika, Sining, Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkalusugan (MAPEH 4). Ang bawat aralin ay nakasunod sa Most Essential Learning Competency (MELC) upang masiguro at maging maayos ang bawat aralin sa kailangan ng bata na matutunan. 

Sa bawat component ay may mga aralin at videos na magpapalalim sa ating kaalaman, mayroon ding mga gawaing pagkatuto na susukat sa ating natutunan ngunit ang mga gawaing ito ay nakakalibang at nakakatuwa.