Ang Kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 10 ay naglalayong maipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkabuo ng tao, makataong kilos, pagpapahalagang moral at mga isyung moral at pagpapasya , at kumikilos nang may preperensiya sa kabutihan upang maging matatag sa gitna ng mga isyung moral at impluwensiya ng kapaligiran.

                     Ang Kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 10 ay naglalayong maipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkabuo ng tao, makataong kilos, pagpapahalagang moral at mga isyung moral at pagpapasya , at kumikilos nang may preperensiya sa kabutihan upang maging matatag sa gitna ng mga isyung moral at impluwensiya ng kapaligiran.

                     Ang Kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 10 ay naglalayong maipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkabuo ng tao, makataong kilos, pagpapahalagang moral at mga isyung moral at pagpapasya , at kumikilos nang may preperensiya sa kabutihan upang maging matatag sa gitna ng mga isyung moral at impluwensiya ng kapaligiran.

                     Ang Kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 10 ay naglalayong maipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkabuo ng tao, makataong kilos, pagpapahalagang moral at mga isyung moral at pagpapasya , at kumikilos nang may preperensiya sa kabutihan upang maging matatag sa gitna ng mga isyung moral at impluwensiya ng kapaligiran.


                Ang kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ay naglalayong ipaunawa sa mga mag-aaral ang mga iba’t ibang konsepto, pagpapahalaga at mga isyung patungkol sa lipunan, sa mga karapatang pantao at tungkulin at maging sa sektor ng paggawa.  Ang Unang Markahan: Ang Papel ng Lipunan sa Tao, ay naglalaman ng mga gawain at aralin na tungkol sa layunin ng  lipunan at ano ang kahalagahan nito sa pag – unlad ng tao.


                Ang kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ay naglalayong ipaunawa sa mga mag-aaral ang mga iba’t ibang konsepto, pagpapahalaga at mga isyung patungkol sa lipunan, sa mga karapatang pantao at tungkulin at maging sa sektor ng paggawa.  Ang Unang Markahan: Ang Papel ng Lipunan sa Tao, ay naglalaman ng mga gawain at aralin na tungkol sa layunin ng  lipunan at ano ang kahalagahan nito sa pag – unlad ng tao.