Ang klase na ito sa Unang Markahan ay pinamagatang ESP1 na tatalakay sa Tungkulin ko sa Aking Sarili at Pamilya. Ito ay naglalayong makilala at mapahalagahan ang sarili, maging responsable sa pangangalaga sa sarili at magkaroon ng pampamilyang pagkakabuklod.